Vestigingssteun Jonge landbouwer vanaf 3 juni

Doel en doelgroep 
De Vestigingssteun is bedoeld voor als u, als jonge landbouwer, een bedrijf geheel of voor een groot deel heeft overgenomen. Daarnaast moet u een bedrijfs-plan hebben waarin u o.a. aangeeft hoe u uw bedrijf duurzaam ontwikkelt binnen bepaalde GLB-doelen. 

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt € 80.000. U kunt als Jonge landbouwer één keer deze subsidie ontvangen. Ook als u met meerdere jonge landbouwers samenwerkt.

Voorwaarden jonge landbouwer
U moet als jonge landbouwer aan de volgende voorwaarden voldoen:
•    U heeft op 1 januari 2023 of later het bedrijf (deels) overgenomen of bent hiermee gestart.
•    Op 31 december 2024 bent u niet ouder dan 39 jaar.
•    U bent bedrijfshoofd op het moment van indienen van uw aanvraag.
•    U hebt een land- of tuinbouwopleiding gevolgd of u heeft minimaal 2 jaar werkervaring.

Bedrijfshoofd
U bent bedrijfshoofd als u het landbouwbedrijf volledig heeft overgenomen. Bent u (nog) geen volledige eigenaar, dan moet u:
•    Doorslaggevende zeggenschap hebben: meer dan 50% van het vermogen van een maatschap of vof is in uw bezit. Of, in geval van een BV,
      meer dan 50% van de aandelen. 
•    Blokkerende zeggenschap hebben bij beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000.
•    Minimaal 1.225 uur per jaar voor uw bedrijf werken.

Voorwaarden bedrijf
Uw bedrijf moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.
•    U bedrijf staat ingeschreven bij de KVK, met één van de SBI-codes 011 t/m 014 of 1051.
•    De standaardverdiencapaciteit (SVC) van uw bedrijf is minimaal  € 15.000. Dit blijkt meestal uit de Gecombineerde opgave.
•    Het bedrijf moet, na subsidieverlening, minimaal 5 jaar in stand worden gehouden.

Bedrijfsplan verplicht
U moet een bedrijfsplan indienen. Dit plan bevat o.a.:
•    Een situatieschets van uw bedrijf.
•    Een toelichting hoe u uw bedrijf de komende vijf jaar denkt te ontwikkelen.
•    De kosten waaraan u de subsidie wilt besteden.
•    Een beschrijving van de wijze waarop de subsidie helpt bij het versterken van uw bedrijf. Bijv. hoe u de inkomsten hiermee wilt verhogen
     en/of welke verbreding u wilt toepassen.
•    Een beschrijving van de bijdrage van uw plan aan de GLB-duurzaamheidsdoelen op het gebied van:
- Klimaat en duurzame energie.
- Efficiënt beheer van natuurlijke bronnen.
- Bescherming van biodiversiteit.

Lichte toets bedrijfsplan op GLB-doelen
Het bedrijfsplan wordt beperkt getoetst op de bijdrage aan de GLB-doelen.

Aanvraag en bijlagen
U kunt uw aanvraag indienen van 3 juni t/m 2 augustus 2024 bij RVO. RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst, zolang het budget toereikend is. Volgend jaar volgt, naar verwachting, een nieuwe openstelling. Hierbij zal waarschijnlijk een andere overname- / startdatum worden gehanteerd.

Bijlagen
Bij de aanvraag moet u, onder andere, de volgende bijlagen toevoegen:
•    Het bedrijfsplan.
•    Kopie van een overnamedocument (koopakte, notariële akte en/of maatschaps- of vof-akte).

Overleg met uw adviseur of u aan de voorwaarden voldoet. Dien uw aanvraag zo snel mogelijk in. Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden? Mogelijk heeft u volgend jaar een nieuwe kans.